Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo e-novic

LIBERALNA AKADEMIJA
Slovenska cesta 27, p.p. 1714,
1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 2000 324, 01 4789 718
Telefaks: 01 425 61 50
info@libakademija-drustvo.si

Pravilnik o nagradi Zlata ptica

Izvršni odbor Liberalne akademije je na seji 7.1.2008 sprejel 

Pravilnik o nagradi Zlata ptica in Zlato gnezdo

1.
Zlata ptica in zlato gnezdo sta  nagradi, namenjeni mladi in inovativni ustvarjalnosti, ki prinaša nove vsebine  in nove estetske postopke ter drugačno razumevanje produkcije, prezentacije in  distribucije umetniškega dela.

2.
Priznanje prejmejo ustvarjalci za dosežke v slovenskem kulturnem prostoru. Za pridobitev Zlate ptice ni starostnih, nacionalnih ali državljanskih omejitev. Dobitniki priznanja so lahko posamezniki ali skupine.

3.
Izbor dobitnikov priznanja opravi posebna, najmanj pet članska strokovna žirija, ki jo imenuje izvršni odbor Liberalne akademije. Žirija upošteva vse predloge, ki prispejo na javni razpis, lahko pa jih dopolni tudi z lastnimi. Njene odločitve so dokončne in nepreklicne. Žirija je pri svojem delu povsem samostojna.
Člani žirije nagrade ne morejo prejeti, prav tako ne skupine, katerih član je član žirije.

4.
Žirija podeli vsako leto največ pet nagrad.
Za svoje delo sprejme na prvi seji poseben poslovnik, v katerem opredeli način sklicevanja in vodenja sej ter način odločanja o dobitnikih nagrade.

5.
Liberalna akademija zagotavlja materialne pogoje za podelitev nagrade in za delo žirije, javno predstavi dobitnike nagrade in vodi evidenco in dokumentacijo. 

6.
Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme izvršni odbor Liberalne akademije. S sprejemom tega pravilnika neha veljati stari pravilnik.

OBRAZLOŽITEV:

Pravilnik ne definira področij umetniškega in intelektualnega ustvarjanja, ker so spremenljiva, poleg tega pa zaradi omejenega števila priznanj le-teh ni mogoče podeliti za vsako področje.
Pravilnik odpravlja vrsto omejitev za dobitnike nagrade. Tako ni več starostne omejitve, prav tako ne nacionalne ali državljanske, pomembno je le, da dobitnik deluje v slovenskem kulturnem prostoru.

Izhajajoč iz nekajletnih izkušenj predlagatelj preprečuje podeljevanje priznanj tudi članom skupin, ki so hkrati člani žirije. S tem je formalno dosežena večja objektivnost žirije. Vendar ji pravilnik hkrati omogoča, da podeli priznanje posamezniku, ki je kot član skupine že prejel priznanje (vendar v konkretnem primeru ni član žirije).

Pravilnik opredeljuje, da Izvršni odbor LA imenuje člane žirije, vendar nima vpliva na njene odločitve pri podeljevanju. Žirija lahko podeli tudi manj priznanj, vendar ne več, kot je opredeljeno v pravilniku.

Zaradi bolj tekočega dela žirija sprejme poslovnik o delu, ki podrobneje opredeli način sklicevanja in vodenja sej ter odločanja o dobitnikih.

Pravilnik ne določa oblike priznanja, vendar je smiselno, da se dobitnikom podeli tudi denarna nagrada. O njeni višini pa v skladu s finančno zmožnostjo LA in prispevki sponzorjev vsako leto sproti odloča sekretar LA.
 
                                                                                                                             Sekretar LA:
                                                                                                                             Božidar Flajšman

 

Nazaj na Začetek

Production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.